Polifony.pl

Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLIFONY.pl

POLIFONY udostepnia miejsce na portalu POLIFONY.pl artystom profesjonalnym zrzeszonym i niezrzeszonym i artystom nieprofesjonalnym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POLIFONY.pl jest prowadzony przez firmę Adam Dornowski, Jemiołowa 32, 86-005 Trzciniec, NIP: 9671219173; zwaną dalej POLIFONY.

2. POLIFONY.pl jest serwisem transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż płyt oraz utworów muzycznych, dzieł sztuki, fotografii, prac plastycznych i rękodzieła na domenie polifony.pl. POLIFONY.pl pośredniczy w sprzedaży dzieł oraz zajmuje się promocją twórców dzieł, udostępnia im swoją witrynę internetową w celu promocji i prezentacji stworzonych przez nich dzieł przeznaczonych na sprzedaż w POLIFONY.pl. Dzięki aktywnemu udziałowi POLIFONY.pl w transakcji, Kupujący jak i Sprzedający mogą liczyć na bezpieczeństwo i należyty przebieg transakcji. W ten sposób znacznie ogranicza się ryzyko niedotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

3. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
3.1    Dzieło, praca, rękodzieło, produkt – dzieło wykonane przez twórcę (artystę), stanowiące jego własność, nie obciążone prawami osób trzecich, które może być przedmiotem sprzedarzy na portalu POLIFONY.pl;
3.2    Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i dokonała rejestracji, w wyniku której POLIFONY.pl utworzył dla niej konto;
3.3    Sprzedający, Artysta, Twórca – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oferująca swe dzieła, prace plastyczne lub rękodzieło, do których posiada prawa autorskie, do umieszczenia i sprzedaży Kupującym (klientom) na portalu internetowym POLIFONY.pl.
3.4    Kupujący, Klient– osoba, która złożyła ofertę kupna dzieła wystawionego w POLIFONY.pl przez sprzedającego;
3.5    Konto – prowadzony dla użytkownika przez POLIFONY.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór danych i informacji o użytkowniku i o jego dotychczasowych transakcjach w ramach POLIFONY.pl;
3.6    Rejestracja – procedura zakładania konta;
3.7    Regulamin – niniejszy regulamin POLIFONY.pl.

4. Warunki uczestnictwa w POLIFONY.pl
4.1    Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
4.2    Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła (Konta Zwykłe) oraz w późniejszym etapie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego;
4.3    Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a firmą POLIFONY, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę POLIFONY w ramach POLIFONY.pl, na warunkach określonych w regulaminie;
4.4    W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie I.4.4 regulaminu, kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyny.
Należy w takiej sytuacji powiadomić POLIFONY.pl w formie pisemnej lub przez e-mail o rezygnacji z zakupu .
Następnie należy dokonać zwrotu Dzieła na adres artysty, od którego zakupiono Dzieło, w opakowaniu oryginalnym, nie uszkodzonym.
POLIFONY.pl zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę tylko i wyłącznie na podany przez Kupującego rachunek bankowy, pomniejszoną o zryczałtowane koszty przesyłki poniesione wsześniej przez Sprzedającego  w wysokości 20 zł. Zwrot środków nastąpi po potwierdzeniu przez artystę, że otrzymał Dzieło i że jest ono nieuszkodzone.
Powyższa reguła nie dotyczy towarów, dzieł sprzedawanych w formie cyfrowej oraz wysyłanych poza granicę Polski. W ich wypadku, realizowane będą jedynie reklamacje związane z wadą fabryczną towaru.
4.5    Firma POLIFONY może uzależnić rejestrację lub korzystanie z POLIFONY.pl przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w punkcie I.4.2 regulaminu.
4.6    W wyniku prawidłowej rejestracji POLIFONY.pl tworzy dla kupującego konto przypisane do nazwy użytkownika (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do konta po podaniu w POLIFONY.pl nazwy i hasła (logowanie).
4.7    Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować zmienione dane. Zabrania się usuwania przez kupującego danych, o których mowa w punkcie I.4.2, w trakcie korzystania z usług POLIFONY.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Kupujący nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy użytkownika (loginu). Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail;
4.8    Kupujący może posiadać wyłącznie jedno konto;
4.9    Kupującemu nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne;
4.10   Firma POLIFONY zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez POLIFONY.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Firma POLIFONY może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez kupującego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła kupujący natychmiast odzyska dostęp do konta.

II. ZAWIERANIE TRANSAKCJI

1. Firma POLIFONY, jako operator POLIFONY.pl, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży dzieł sztuki na zasadach określonych w regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Firma POLIFONY, poza przypadkami gdy sprzedawane dzieło sztuki jest jej własnością, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy użytkownikami. firma POLIFONY pełni rolę wyłącznie pośrednika pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez Sprzedających prac. Za ewentualne roszczenia kupującego związane z rękojmią odpowiada tylko i wyłącznie sprzedający.

2. Każde wystawione na sprzedaż dzieło może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie drobnymi szczegółami. POLIFONY.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora.

3. W ramach POLIFONY.pl sprzedający może wystawić dzieło wyłącznie z opcją „kup teraz”, w ramach której kupujący ma możliwość  nabycia wystawionego dzieła sztuki za określoną cenę w terminie DOSTĘPNOŚCI.

4. Proponowane przez sprzedających ceny, jak i inne warunki sprzedaży są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających POLIFONY.pl.

5. POLIFONY.pl nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy wyznaczono przez sprzedającego w rubryce DOSTĘPNOŚĆ
5.1    Termin dostawy (DOSTĘPNOŚĆ) liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty.

III. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY

1. Aby wystawić dzieło na POLIFONY.pl, sprzedający powinien stworzyć opis sprzedawanego dzieła. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie POLIFONY.pl, poprzez zakładkę „dodaj produkt,” formularz sprzedaży.Tworząc opis dzieła, sprzedający określa ogół warunków transakcji, w tym cenę sprzedawanego dzieła oraz koszty przesyłki na terenie kraju. w przypadku zakupu dzieła gdy adres dostawy jest poza krajem należy dzieło wysłać na adres POLIFONY.pl (patrz p. VI. 8). Do tak stworzonego opisu należy dodać fotografię sprzedawanego dzieła. Wystawiane na sprzedaż przez użytkownika dzieło powinno zostać zaszeregowane do właściwej kategorii.

2. Po „zapisaniu do przeglądu” produktu (dzieła) przez sprzedającego, dzieło jest udostępniane w POLIFONY.pl i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu dzieła i wskazanej ceny sprzedaży i dostawy towaru. Sprzedaż zostaje rozpoczęta po akceptacji przez POLIFONY.pl stworzonego przez sprzedającego opisu oraz po  naliczeniu  wartość prowizji,  którą  dolicza POLIFONY.pl do ceny określonej przez sprzedającego.

3. Poprzez wystawienie dzieła sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym dziełem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której dzieło zostało wystawione na POLIFONY.pl.

4. Opis dzieła powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości dzieła, takich jak: jego format, jakość, rodzaj materiału, z jakiego dzieło zostało wykonane, itp. Opis dzieła powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
4.1    Opis dzieła nie moze zawierać treści  reklamowych.

IV. SPRZEDAŻ DZIEŁA

1. Kupujący może zakupić wystawione do sprzedaży dzieło poprzez złożenie oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie sprzedaży dzieła, następnie  zweryfikować jego   treść i potwierdzić swój wybór

2. Z chwilą złożenia oferty kupna kupujący wyraża zgodę na przekazanie POLIFONY.pl informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania wraz z nazwą kraju, numer telefonu kontaktowego;

3. W trakcie wystawienia do sprzedaży dzieła, Kupujący i inni Użytkownicy mogą za pośrednictwem POLIFONY.pl zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji na POLIFONY.pl.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży wystawionego przez sprzedającego dzieła dochodzi w momencie złożenia przez kupującego oferty za pośrednictwem formularza „złóż zamówienie”, a następnie zweryfikowania jego treści i potwierdzenia wyboru. Kupujący dokonując transakcji wyraża zgodę na przelew środków z tytułu ceny kupowanego dzieła na rachunek bankowy POLIFONY.pl.

5. Po zaksięgowaniu przez POLIFONY.pl wpłaty od kupującego, sprzedający otrzymuje informacje o dokonanej zapłacie oraz o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres  na który należy wysłać dzieło.

V. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma od POLIFONY.pl informację o nr rachunku bankowego, na który Kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupionego towaru oraz jego koszt dostawy. W tytule przelewu należy wskazać nazwę dzieła oraz numer zamówienia. Zapłata ceny nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia transakcji sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany  przez POLIFONY.pl  rachunek bankowy.

2. Brak zapłaty za zakupione dzieło powoduje automatyczne zawieszenie konta kupującego.
2.1    Niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto POLIFONY.pl, POLIFONY.pl informuje o powyższym za pomocą poczty elektronicznej Sprzedającego. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji Sprzedający jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 dni doręczyć, w sposób wskazany w opisie sprzedaży dzieło sztuki na adres podany przez Kupującego (adres wskazany przy rejestracji Kupującego, bądź nowy adres Kupującego przesłany sprzedającemu przed datą realizacji przesyłki). Termin uważa się za zachowany, jeżeli Sprzedający przed jego upływem nadał przesyłkę w Urzędzie Pocztowym lub u innego operatora alternatywnego, wskazanego w opisie sprzedaży dzieła sztuki. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania POLIFONY.pl  o dokonanej wysyłce. POLIFONY.pl nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki.
W przypadku, gdy sprzedaż dzieła dokonana jest poza granice Polski, koszty przesyłki uzgadniane sa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
2.3    Brak doręczenia dzieła w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne zawieszenie konta Sprzedającego. Powyższe nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia wydania dzieła na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
2.4    W przypadku dzieł sprzedawanych w formacie cyfrowym, po wpłynięciu środków na konto POLIFONY.pl, POLIFONY.pl udostępni zakupione dzieło Kupującemu przesyłając mu za pomocą poczty elektronicznej adres url umożliwiajacy ściągnięcie dzieła przez Kupującego.

3. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zakupionego dzieła przez Kupującego, jest on zobowiązany powiadomić o powyższym za pomocą poczty elektronicznej POLIFONY.pl, który nie później niż 14 dni po otrzymaniu przedmiotowej informacji przelewa cenę sprzedanego dzieła, pomniejszone o należną POLIFONY.pl prowizję, na konto Sprzedającego. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego POLIFONY.pl.

4. Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady dzieła sztuki, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego przedmiotu.

VI. ROLA FIRMY POLIFONY

1. Firma POLIFONY nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach POLIFONY.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Firma POLIFONY w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność dzieł sprzedawanych w ramach POLIFONY.pl, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Firma POLIFONY nie ponosi również odpowiedzialności za faktyczne niezawarcie przez użytkowników umowy.

2. Firma POLIFONY nie sprawdza dzieł oferowanych w ramach POLIFONY.pl, zastrzega sobie jednak możliwość usunięcia oferowanego do sprzedaży dzieła w przypadku naruszenia przez Sprzedającego niniejszego regulaminu.

3. Firma POLIFONY może zawiesić na czas określony albo nieokreślony konto Kupującego w przypadku, o którym mowa w treści punktu VI.2 i VI.4 regulaminu, gdy działania Kupującego naruszają postanowienia regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię firmy POLIFONY lub POLIFONY.pl, w inny sposób szkodzą firmie POLIFONY lub POLIFONY.pl, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. I.4.2. Niezależnie od zawieszenia konta, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem firmy POLIFONY.

4. W przypadku zawieszenia konta Kupujący posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec firmy POLIFONY i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez firmę POLIFONY w ramach POLIFONY.pl. Wraz z zawieszeniem konta wszystkie oferty sprzedaży dzieł wystawione przez Sprzedającego zostają usunięte.

5. Firma POLIFONY nie jest stroną w zamówieniach, ani pełnomocnikiem/przedstawicielem żadnej ze stron. Firma POLIFONY użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia procedury zamawiania.

6. Firma POLIFONY dokłada szczególnej staranności by zapewnić kupującym wysoką jakość realizowanych przez POLIFONY.pl, zamówień. Na podstawie umów zawartych ze współpracującymi firmami, firma POLIFONY zapewnia Kupującemu prawidłową realizację transakcji zawartej przez niego z POLIFONY.pl  za pomocą serwisu firmy POLIFONY. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji zamówienia wykazanej przez Kupującego w trakcie postępowania reklamacyjnego, firma POLIFONY udziela Kupującemu rekompensaty do wysokości faktycznie zapłaconej kwoty za reklamowane Zamówienie. Firma POLIFONY nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub innego wynagrodzenia za szkody przekraczające zwrot kosztów Zamówienia.

7. W przypadku zgłaszanych przez Kupującego problemów z realizacją Zamówienia przez POLIFONY.pl, firma POLIFONY dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane Strony.

VII. OPŁATY

1. Usługi świadczone przez firmę POLIFONY w ramach POLIFONY.pl są odpłatne. Opłata za usługi polega na obowiązku zapłaty przez Kupującego ceny dzieła powiększonej o koszty dostawy.

VIII. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach POLIFONY.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych POLIFONY.pl, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują firmie POLIFONY. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących firmie POLIFONY za wyjątkiem wyraźnej zgody firmy POLIFONY.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prywatność i poufność
1.1    Podane przez kupujących dane osobowe firma POLIFONY zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 2 do regulaminu;
1.2    Kupującym ujawniane są dane osobowe innych użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą;
1.3    Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od POLIFONY.pl w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od POLIFONY.pl informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji na serwisie POLIFONY.pl.

2. Zmiany regulaminu.
2.1    Firma POLIFONY może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę POLIFONY, który nie może być jednak krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w POLIFONY.pl zmienionego regulaminu.

3. Rozwiązanie umowy.
3.1    Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę z firmą POLIFONY (dotyczącą określonego konta) poprzez przesłanie do firmy POLIFONY stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie staje się skuteczne z dniem odebrania przedmiotowego oświadczenia przez firmę POLIFONY. Pomimo rozwiązania umowy Kupujący jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec firmy POLIFONY powstałych przed dniem rozwiązania umowy;
3.2    Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez firmę POLIFONY za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że pomimo wypowiedzenia umowy użytkownik jest jednak zobowiązany do zapłaty całości należności wobec firmy POLIFONY powstałych przed dniem rozwiązania umowy.